REST

Representational State Transfer (zmiana stanu poprzez reprezentacje). Architektoniczny wzorzec narzucający pewne dobre zasady pisania oprogramowania rozproszonego. Do najważniejszych zasad aplikacji RESTowych (RESTful webservices, applications, API, itp.) można zaliczyć jednolity interfejs, bezstanową komunikację, powinny bazować na zasobach w modelu klient-serwer, powinny umożliwiać cache-owanie zasobów oraz wielopoziomową architekturę systemu.