RAML

RESTful API Modeling Language. Język oparty na formacie YAML, służący do opisywania RESTowego API. Pozwala na opisanie API, jego funkcji, parametrów, wykorzystywanych formatów, odpowiedzi, itp. Umożliwia generowanie dokumentacji oraz testowanie.