Mediator Design Pattern

Czynnościowy wzorzec projektowy, udostępniający wspólny interfejs dla różnych obiektów w systemie, tak aby te obiekty mogły się ze sobą komunikować. Innymi słowy mediator jest pośrednikiem w komunikacji pomiędzy wieloma obiektami - obiekty te znają tylko mediatora, natomiast mediator zna wszystkie obiekty systemu (topologia gwiazdy).
Główną zaletą stosowania tego wzorca jest zmniejszenie i uproszczenie powiązań pomiędzy różnymi klasami oraz hermetyzacja mechanizmów komunikacji pomiędzy tymi klasami.